Snøskredulykker- og hendelser

Her holder vi oversikt over skred som har gitt nestenulykker, dødsfall og skader - så langt vi klarer. Hensikten er å få frem fakta og læring, slik at nye ulykker og skader kan unngås.

Del din informasjon og erfaringer, det kan hjelpe andre!

Registrer alle Skredhendelser/Ulykker på www.regObs.no. Ta med om det var personutløst, om noen ble tatt eller ikke, og evnt. skader/omkomne. Jo mer informasjon du har jo bedre, om terrenget, snødekket, vær osv. Du kan også legge til bilder og link til medie-sak om det finnes.

Vi har også laget til et word dokument hvor du kan fylle ut mer detaljert om selve hendelsen. Dokumentet finner du her. Hvor mye informasjon du ønsker å legge til der er opp til deg. Ferdig utfylt dokument sender du til snoskredvarsling@nve.no . Har du bilder kan du sende de til oss. I de tilfellene vi ser at det kan komme mye god læring ut av hendelsen vil snøskredvarslingen skrive en rapport. Ferdige rapportert finner du under Nytt -"Ulykkesrapporter snø" i meny til venstre.

Figurene viser snøskredulykker i perioden 2008 - idag innhentet av NGI, NVE, Røde kors og søk på Internett og i www.regobs. "Skredtatte" viser antall personer som ble tatt med av skredet. De fløt enten oppå skredet eller ble helt eller delvis begravd. "Døde" viser hvor mange av disse som omkom. 

For å se detaljer og alle hendelsene i tabellform, kan du gå inn på hver enkel sesong, listet opp i meny til venstre. 

Statistikken er trolig riktig på antall døde, men er nok undervurdert på antall "Skredtatte" og antall "involverte", da det antagelig er mange ulykker som gikk "bra" og ikke registreres. Antall "skredtatte" er lavere enn antall "involverte" (som du finner i tabellen), da ikke alle i gruppene som ble rammet, ble ført med eller begravd. Registrering av nestenulykker og involverte startet vinteren 2014-15, mens NGI har systematisk registrert dødsulykker i perioden 1992-2015 (se NGI).

Figuren viser snøskredulykker i perioden 2009-2015 hentet fra søk i pressen, innrapporteringer til NVE og rapporter fra NGI. "Døde" viser antall omkommet. "Skredtatte" viser antall mennesker som ble tatt av skredene, enten de overlevde eller ikke. Merk at antall personer som tas av snøskred og overlever er vesentlig underrapportert.

Antall døde i snøskredulykker og antall mennesker som ble tatt av skred fra høsten 2008 til i dag. Registrering av skredtatte startet vinteren 2014/15, og tallet inkluderer både døde og overlevende.

Figuren viser snøskredulykker fordelt på fremkomstmidlene ski (både ski, snøbrett og til fots), snøskuter og bil (alle andre kjøretøy enn snøskuter) i perioden 2009-2015 hentet fra søk i pressen, innrapporteringer til NVE og rapporter fra NGI. "Døde" viser antall omkommet. "Skredtatte" viser antall mennesker som ble tatt av skredene, enten de overlevde eller ikke. Merk at antall personer som tas av snøskred og overlever er vesentlig underrapportert.

Antall døde og skredtatte i snøskredulykker fordelt på hendelsesmånedene. Tallene baserer seg kun på data fra og med vinteren 2014/15, og skredtatte inkluderer både døde og overlevende.

Figurene viser snøskredulykker fordelt på utvalgte fylker i perioden 2009-2015 hentet fra søk i pressen, innrapporteringer til NVE og rapporter fra NGI. "Døde" viser antall omkommet. "Skredtatte" viser antall mennesker som ble tatt av skredene, enten de overlevde eller ikke. Merk at antall personer som tas av snøskred og overlever er vesentlig underrapportert.

Antall døde og skredtatte i snøskredulykker fordelt på utvalgte fylker. Tallene baserer seg kun på data fra og med vinteren 2014/15, og skredtatte inkluderer både døde og overlevende.

Figuren viser snøskredulykkene fordelt på kategoriene ski (både ski, snøbrett og til fots), snøskuter og bil (alle andre kjøretøy enn snøskuter). Tallene baserer seg kun på data fra og med vinteren 2014/15, og involverte inkluderer både døde og overlevende.

Snøskredulykkene fordelt på kategoriene ski (både ski, snøbrett og til fots), snøskuter og bil (alle andre kjøretøy enn snøskuter). Tallene baserer seg kun på data fra og med vinteren 2014/15, og skredtatte inkluderer både døde og overlevende.

Se skredhendelser i tabellform:

2018-19
2017-18
2016-17
2015-16
2014-15

Del dine erfaringer med oss!

Har du fakta om årsaken og forløpet, samt refleksjoner om hvordan skredet kunne vært unngått? Deling av erfaringer er viktig for å lære og for å unngå slike hendelser i framtiden.

Vi har laget til et word dokument som du kan fylle ut om selve hendelsen.
Hvor mye informasjon du ønsker å legge til der er opp til deg. Ferdig utfylt dokument sender du til snoskredvarsling@nve.no Husk å fokusere på læring og fakta, ikke spekuler eller fordel skyld. All informasjon som sendes til oss anonymiseres. Har du bilder kan du sende de til oss. I de tilfellene vi ser at det kan komme mye god læring ut av hendelsen vil snøskredvarslingen skrive en rapport. 
 

På www.regobs.no kan du registrere fakta om terrenget, snøskredet, vær og observasjoner gjort på snødekket. Bilder av terrenget og skredet kan lastes opp på regobs.