Ulykker

Her deles erfaringer og fakta om nestenulykker, dødsfall og skader fra snøskred og ulykker på islagte vann - så langt vi klarer.

Hensikten er læring slik at nye ulykker og skader kan unngås.

Snøskredulykker

Figuren viser snøskredulykker i perioden 2009-2017 hentet fra søk i pressen, innrapporteringer til NVE og rapporter fra NGI. "Døde" viser antall omkommet. "Skredtatte" viser antall mennesker som ble tatt av skredene, enten de overlevde eller ikke. Merk at antall personer som tas av snøskred og overlever er vesentlig underrapportert.

Antall personer som har vært tatt av snøskred fra og med vinteren 2008-09. Rød søyle viser hvor mange av dem som døde. Blå søyle viser totalt antall innrapporterte hendelser hvor noen er skredtatte. Skredtatte inkluderer; ført med et skred i overflaten, delvis eller totalt begravd. Dataene er hentet fra Regobs, frivillige, pressen og NGI

Isulykker

Figuren viser isulykker i perioden 2009-2017 hentet fra søk i pressen og innrapporteringer til NVE. "Døde" viser antall omkommet. "Gjennom isen" viser antall mennesker som har gått gjennom isen og opplevd det som så alvorlig at det har kommet i avisen eller de har lagt det ut selv på Internett. Tallet inkluderer de som døde. Merk at antall personer som går gjennom isen og overlever er vesentlig underrapportert.

Antall personer som har gått gjennom isen i ulykker på islagte vann og fjorder fra høsten 2008 til våren 2017. Rød søyle viser hvor mange av dem som døde. Statistikken omfatter hendelser som er så alvorlige at de er gjengitt i Regobs, pressen eller sosiale medier.

Vi deler erfaringer som kan komme andre til gode, på samme vis som Norges klatreforbund deler informasjon om nestenulykker og ulykker innen klatring.

Du kan dele dine erfaringer på www.regobs.no, sende inn en ferdig rapport for publisering eller sende inn en rapport for bearbeidelse av Snøskredvarslingen. Vi henter også informasjon fra media.

Den viktigste kilden for fakta og læring er de som var involverte i nestenulykken. Vi oppmuntrer til åpenhet om årsakene slik at andre kan lære av det. Det være seg hvordan skredet kunne vært unngått, skadene redusert eller redningen mer effektiv.

Snøskredvarslingen gransker ikke hendelser, man kan i enkelte tilfeller gjøre egne undersøkelser på stedet eller samarbeide med andre organisasjoner for å trekke ut læring fra hendelser. Vi har et godt samarbeid med redningssektoren om dette.

Alle rapporter publiseres anonymiserte, så fremt ikke annet er avtalt.

For mer informasjon om dødsulykker i snøskred før 2014 anbefaler vi å lese mer på NGIs sider.

 

 

SKADER FLOM OG SKRED

DØDE SKRED