Faregrader og beredskap

Ved faregrad 4 eller 5, eller der lokal kunnskap eller skredhistorikk tilsier at bebyggelse eller annen infrastruktur kan være truet, bør det vurderes om ekstern kompetanse på snøskredvurdering bør innhentes

I slike tilfeller kan NVE bistå med rådgivning om snøskredfare. NVEs snøskredvarslingstjeneste gir en regional vurdering. Det kan være store lokale forskjeller, og det er derfor kun skredekspertise på stedet som kan vurdere skredfaresituasjonen lokalt. Politimyndigheten er ansvarlig for iverksettelse av en eventuell evakuering av innbyggere. NVE kan bistå med faglig rådgivning ved en mulig evakueringsituasjon. 

Informasjon om mulig utsatt bebyggelse og annen infrastruktur i kommunen finnes i kommunene sin beredskapsplan, NVE atlas, og/eller lokalkunnskap. 

NVE oppfordrer kommunene om å videreformidle snøskredvarsler på faregrad 4 og 5 til aktuelle aktører i sin kommune som alpinanlegg, hotell med skiturister med flere.

Kommunen vil derfor iverksette eventuelle nødvendige tiltak ved mulig skredfare.

Snøskredfaren lokalt må vurderes av de som forvalter området. I tilfeller der skredfaresituasjonen tilsier at bebyggelse kan være truet bør det vurderes om ekstern kompetanse på snøskredvurdering burde innhentes.

Kontakt din kommune hvis du har spørsmål og bekymringer for mulig snøskredfare mot ditt hus.

Ved faregrad 4 eller 5 eller der lokal kunnskap eller skredhistorikk tilsier at bebyggelse kan være truet bør det vurderes om ekstern kompetanse på snøskredvurdering bør innhentes. I slike tilfeller kan NVE bistå med rådgiving.