AutoKAST er et automatisk generert KAST kart

  

- Bakgrunnskartene er automatisk generert og er ikke kontrollert i felt, de kan inneholde feil.

- Det kan eksistere mindre bratte skrenter på ≥6 meter som høydemodellen ikke plukker opp. Disse kan være potensielle løsneområder.

- Noen steder hvor det er skog kan det oppstå feil. Det er hovedsakelig renneformasjoner eller andre større og mindre åpninger i skogen som kan gi problemer med skred.

Vi har brukt algoritmen AutoKAST til å beregne hvor det er:

  • Utløpsområder for korte og middels utløp
  • KAST klasse 2 og 3 terreng

AutoKAST gir et landsdekkende kart som beskriver kompleksiteten til terrenget med hensyn på snøskred. En automatisk algoritme baserer seg på en 10x10 meter terrengmodell for å generer et kart som definerer terrengklassene. Det er kun KAST klasse 2 og 3 som er inkludert i kartlaget.

Algoritmen tar hensyn til helning, sannsynlige løsneområder*, sannsynlige utløpsområder og terrengformer. Algoritmen tar ikke hensyn til skog, terrengfeller eller skredfrekvens. Du finner mer informasjon om algoritmen her

AutoKAST klasse 2 og 3 er kun tilgjengelig ned til målestokk 1:100.000.

Om du zoomer lenger inn vil terrengklassene bli erstattet med et modellert utløpskart i kombinasjon med bratthet. Dette utløpskartet er generert ved bruk av samme utløpsmodell som AutoKAST, men det er brukt alfavinkler 32 og 27.

Utløpskartet viser to modellerte utløp:

  • Korte utløp - stor sannsynlighet for at et skred når så langt
  • Middels utløp - middels sannsynlighet for at et skred når så langt

NB! Utløpskartet viser ikke:

  • Lange utløp - liten sannsynlighet for at et skred når så langt. Dette er sjeldne utløp, som kan forekomme når det er stor snøskredfare eller under spesielle forhold eller terrengformasjoner. 

 

 *Løsneområdene valgt ut omfatter noen steder områder under 27 grader. Dette resulterer i at det noen steder kan se ut som det er utløp i overkant av løsneområdet. Disse områdene kan tolkes som løsneområder og ikke utløp.