Tørken i Norge. Oppdatert status 6. september 2018

Publisert:

Mye regn i august har ført til høyere grunnvannstand og økt vannføring i vassdrag i store deler av Norge. Det ventes mye regn de neste dagene, og dette vil forbedre situasjonen ytterligere. Det er imidlertid fortsatt svært lav og synkende grunnvannstand i deler av Aust-Agder og i sørøstlige deler av Østlandet.

Kart over grunnvanntilstand 22. aug., 5. og 11. september**. Kilde: senorge.no

Se større versjon av kartbildet.

 

Til sammen i mai, juni og juli kom det bare omkring halvparten av normal nedbør både i Sør-Norge, Trøndelag og deler av Nordland. Svært høye temperaturer i juni og juli ga også stor fordamping. Dette førte til svært lav grunnvannsstand i store deler av Norge, veldig liten vannføring i elver og lav vannstand i vannreservoar. I august kom det ifølge Meteorologisk institutt, ca 60 % mer nedbør enn normalt i store deler av Norge. Unntaket var sørøstlige deler av Sør-Norge som fikk mindre enn 50-70 % av normalnedbøren.

- Situasjonen har nå bedret seg i store deler av Norge, men i deler av Sør-Norge kan vi kan fortsatt ikke avlyse tørken helt ennå, sier Hervé Colleuille, hydrogeolog og seksjonssjef i NVE. - Grunnvannsnivået er svært lavt og fortsatt synkende i sørøstlige deler av Sør- og Østlandet, tilføyer Hervé Colleuille. Flere stasjoner i dette området har nå en grunnvannstand som er blant de laveste observasjonene for denne tiden av året, tilnærmet nivået i tidligere tørkeperioder, som i 2010, 2006 og 1996. Nedbøren som ventes fredag til lørdag (7.-8. sept.) vil forbedre situasjonen, men vi trenger mer regn enn normalt i flere uker for at situasjonen skal komme tilbake til normalen.

På flere steder har tørken ført til at brønner og drikkevannsmagasiner har gått tomme, eller er nesten tomme, for vann. Vårt råd til vannverk- og brønneiere er derfor fortsatt å følge med på vannstanden i brønner og drikkevannsmagasiner med tanke på forsyningsberedskapen utover høsten, sier Hervé Colleuille. Flere kommuner har innført sparetiltak i løpet av sommeren. Disse tiltakene må opprettholdes så lenge situasjonen krever det.

Vi minner om at det er Fylkesmannen som har myndighet til å treffe vedtak om fordelingen og gjennomføringen av vannuttak i knapphetssituasjoner. Les mer om dette her.

Se også tidligere statusrapporter.

 

**Kartene for 22. august, 5. og 11. september viser aktuell og prognosert grunnvannstand i forhold til gjennomsnittlig grunnvannstand for samme dato i perioden 1981-2010. Fargene i bakgrunnen er basert på beregninger med en hydrologisk modell.

Sirklene på kartene for 22. august og 5. september representerer målinger fra NVEs stasjonsnett for grunnvannstand sammenlignet med normalt.

Klasseinndelinger er: Svært høy grunnvannstand (over 95-persentil); Høy (mellom 75- og 95- persentil); Normal (mellom 25- og 75-persentil); Lav (mellom 5- og 25-persentil); Svært lav (under 5-persentil) betyr at det gjennomsnittlig er 20 år eller mer mellom hver gang grunnvannstanden på denne tiden av året er like lav.

Kilde: Senorge.no (Norges vassdrags- og energidirektorat og Meteorologisk institutt) 
 

 

Seksjonssjef Hervé Colleuille: 945 21 657 / hec@nve.no

Flomvarsling: 404 36 000 / flomvarsling@nve.no

Jordskredvarsling: 400 28 777 / jordskredvarsling@nve.no

Årsaken til denne tørken er den nedbørfattige våren og sommeren (mai, juni og juli) og lange perioder med svært høye temperaturer som ga stor fordampning. De siste periodene med tørke i Sør-Norge var 2010 (kun Agder og Rogaland), 2006, 2002-03 og 1995-96.

I Norge skyldes de mest alvorlige tørkeperioder ofte en kombinasjon av sommertørke som går direkte over i en vintertørke (som i 2002-03) eller en vintertørke som fortsetter med sommertørke (som i 1995-96 og 2010).

Norge må forberede seg på flere alvorlige tørker.

Samleside hydrologiske sanntidsdata

På senorge kan man selv følge med på grunnvanntilstanden: http://www.senorge.no/   (velg som arealdata: Vann, grunnvanntilstand, Observasjoner: Velg Punkt/Linjedata «Grunnvann siste obs»)

Eller trykk her for direkte link

NVE mottar mange henvendelser om vannuttak fra elver og vann, og oppfordrer alle til å vise aktsomhet og til å unngå uttak som bidrar til tørrlegging av vassdrag. 

Les mer på: https://www.nve.no/nytt-fra-nve/andre-nyhetssaker/vis-aktsomhet-ved-vannuttak/

Norges geologiske undersøkelse (NGU) er landets nasjonale senter for kunnskap om grunnvann, og arbeider tett sammen med NVE som forvaltningsmyndighet for vann- og energiforsyning i Norge.

NGU inviterer nå til digital dugnad, og ber folk melde inn dårlig kapasitet i drikkevannsbrønner.

Les mer: http://www.ngu.no/nyheter/gir-bronnen-din-lite-vann-i-sommer