Tørke- og flomåret 2018

Publisert:

Vår og høst med flere flommer og jordskred og en tørkesommer som fikk store konsekvenser. Vannåret 2018 kan best beskrives som et kontrastenes år.

av vannføring i Vismunda, sideelv til Gudbrandsdalslågen 5. juli 2018 Foto: Tommy Skårholen, NVE

 

Første del av året var preget av en kald og snørik vinter i Sør-Norge.

Den ble etterfulgt av kraftig snøsmelting fra midten av april i lavlandet, til midten av mai i fjellet. Snøsmeltingen førte til en periode med jord-, sørpe- og flomskred og stor vårflom, spesielt på Østlandet.

Høy temperatur og lite regn i mai-juli førte til vannunderskudd i jorda, svært lav grunnvannstand og svært liten vannføring i mange elver og bekker i Midt- og Sør-Norge. Tørken førte til skogbranner, dårlige avlinger for jordbruket, tomme brønner og drikkevannsmagasiner, og en anspent energisituasjon med høy strømpris. På høsten endret situasjonen seg igjen raskt fra tørke til flere episoder med flom- og jordskred.

Snørik vinter og stor vårflom i Sør-Norge

Da snøsmeltingen i lavlandet for alvor kom i gang i midten av april, etter en svært snørik vinter i Sør-Norge, ble det stor flom i enkelte lavlandselver på Østlandet.  Dette førte til en en 10-dagers periode med mange jordskredhendelser.

Det ble registrert over 60 jordskredhendelser i Sør-Norge de siste ukene av april. I begynnelsen av mai ble det enda varmere, og snøsmeltingen tok fart også i fjellet. Det førte igjen til jordskredfare og flom i store deler av Sør-Norge. Den kraftig snøsmeltingen førte til spesielt stor flom i vassdrag som drenerer fjellområder i øvre del av Glomma, Gudbrandsdalslågen og Drammensvassdraget. Fra midten av mai var smelteflommen i de øvre delene av disse vassdragene på retur, mens vannstanden fortsatt steg i de nedre delene av Glomma og i de store innsjøene på Østlandet. I slutten av mai var flommen over i de store innsjøene som Mjøsa, Øyeren, Randsfjorden og Tyrifjorden.

Gode forberedelser og forebyggende arbeid hos beredskapsmyndighetene, bidro til begrensede skader i forhold til de høye flomnivåene som ble observert Det kom heldigvis lite nedbør i denne perioden. Den store flommen skyldtes først og fremst uvanlig kraftig snøsmelting.

Les hele saken på nve.no

Hydrogeolog og seksjonssjef i NVE Hervé Colleuille:
tlf 945 21 657 – 
hec@nve.no

Det var 45 dager med flomvarsel i Norge i 2018: 27 dager på gult, 15 på oransje og 3 på rødt nivå. Det har vært 49 dager med jordskredvarsel i Norge i 2018, alle på gult nivå.

Meteorologisk institutt publiserte sommeren 2018 - i samråd med NVE - 12 varsler om kraftige regnbyger med fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der regnbygene treffer, som konsekvens. 15 dager med varsel på gult nivå, 2 dager med varsel på oransje nivå.

Antall perioder med varslet flom er som normalt for de siste 12 årene. Året 2018 skiller seg imidlertid ut ved at dagene med flom- og jordskredfare er fordelt på to hovedperioder: Våren fra midten av april til slutten av mai, og høsten fra starten av september til begynnelsen av november. I tillegg kommer en kort periode helt i slutten av desember.