Fare for jordskred og flom - hva kan du gjøre?

Publisert:

I utgangspunktet bør du holde deg unna bratte skråninger med løsmasser og elver/bekker med stor vannføring fordi erosjon langs elve- og bekkeløp kan utløse skred.

Kontakt din kommune hvis du har behov for akutt hjelp ved eventuell flomfare eller skredfare mot ditt hus.

Tiltak og råd: 

• Sørg for å holde avløpsveier åpne. Stikkrenner og sluk må renses for at vannet skal renne unna.

Spesielt for flom:

  • Husk at elva du krysser i dag, kan være ganske mye større når du skal tilbake.
  • Har du eiendeler/ gjenstander nær elv/innsjø i området hvor det er varslet flom bør du vurdere å trekke det lenger unna bredden.
  • De som oppholder seg i områder hvor det tidligere har oppstått skader som følge av flom bør være spesielt oppmerksomme.

Spesielt for jord-, sørpe- og flomskred:

  • Vær oppmerksom på dreneringveier i skråninger i nærheten av huset ditt, og pass spesielt på steder der bekker løper sammen og gir økt vannføring over skråninger dekket av løsmasser.
  • Vær spesielt oppmerksom på områder hvor det tidligere har gått skred.
  • Se etter bevegelsestegn i terrenget slik som unormal vannoppdemning, nye bekker, sprekker i jorda eller hellende trær i skrenter.

Kommunene er ansvarlige for å iverksette nødvendige tiltak for at innbyggere bor trygt.

Flomfaren og jordskredfaren lokalt må vurderes av lokal beredskapsmyndighet (kommunen) som eventuelt i samarbeid med politiet, iverksetter nødvendige tiltak.

I tilfeller der flom- eller jordskredsituasjonen tilsier at bebyggelse kan være truet, bør det vurderes om ekstern kompetanse på hhv. vassdragsteknikk/flomvurdering eller geoteknikk/geologi må innhentes.

 

Flomvarslingens vakttelefon:

404 36 000, kl. 08.00 - 21.00 (ikke sms)

flomvarsling@nve.no

 

Jordskredvarslingens vakttelefon: 

400 28 777, kl 08.00 - 21.00 (ikke sms)

jordskredvarsling@nve.no

 

I en beredskapssituasjon vil NVEs regionkontor ved behov bistå berørte kommuner, fylkesmannens beredskapsorganisasjon og politi, som er ansvarlige for den lokale/regionale krisehåndteringen og for å iverksette tiltak.