Kart og datakilder

http://api.nve.no

Data som ligger på api.nve.no er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) som er kompatibel med CC Navngivelse 3.0 Norge (CC BY 3.0). Lisensteksten finner du på data.norge.no/nlod/ og creativecommons.org/licenses/by/3.0/no/deed.no.

Data som ligger på tjenestelaget er ”som den er”. Den kan inneholde feil og utelatelser. NVE gir ingen garantier for informasjonens aktualitet og tar ikke ansvar for at data kan gi feil eller villedende informasjon.

Når du bruker data skal du så langt det lar seg gjøre lenke til den aktuelle tjenesten.

RegObs

  • regObs datasett: data fra regObs vises med regObs logo, etterfulgt av en tekst
  • regObs enkeltdata: i tilfellene på regObs hvor det er en bestemt kilde som brukes (eg. et bilde eller en observasjon) henvises det til den aktuelle observatøren.
  • øvrige tilfeller: ved å merke bearbeidelsen med NVEs logo, etterfulgt av en tekst.
  • Logoen til regObs finnes på: tinyurl.com/regobs-logo.

regObs-logo

 www.regobs.no

 Registrering an naturfarerelaterte observasjoner.
 Data brukes av de nasjonale varslingstjenestene, men er også tilgjengelig for andre som vil gjøre egne vurderinger.

Snøskredskolen inneholder tips til enkel deling av informasjon via regObs.

Har du ikke appen?

Last den ned for iOS og Android-telefoner her:

App Store

Google play

 www.senorge.no

 m.senorge.no (mobilversjon av senorge.no)

Kartportal som viser helningskart, daglig oppdaterte kart over snø-, vær- og vannforhold og klima for Norge - og mye mer.

Hovedtemaene i seNorge er:

  • Helning/bratthet: legge til helningen til terrenget gjennom å legge til bratthetskart.

- på mobilversjonen av senorge: Klikk på snø-ikonet, klikk så på "kart" oppe i høyre hjørnet og huk av "bratthetskart". Zoom inn til ønsket område.

- på nettversjonen: Klikk først på snø-ikonet, klikk så på "støttekart" og huk av "bratthet". Zoom inn til ønsket område (dra "endre synlighet"- slideren helt til venstre for å se bratthetsklassene bedre). 

  • Snø: Snøkart for Norge. Snøkart for Norge. Se kart bl.a. over snømengde, nysnø, skiføre, snøsmelting, snødybde og avvik fra normalen
  • Vann: Vannkart for Norge. Se kart bl.a. over vannmetning i jord og hvor mye vann som kommer fra regn og snøsmelting.
  • Vær: Værkart for Norge. Se kart over nedbør og lufttemperatur, både for døgn og uke, og kart som viser avvik fra normalen.
  • Klima: Kart over klima og klimascenarier for Norge. Se kart over normaler og fremtidscenarier for bl.a. nedbør, temperatur, snø, og avrenning.  

www.xgeo.no

Dette er et ekspertverktøy som brukes til beredskap, overvåking og varsling av flom, jordskred og snøskred. Med kart og tid som utgangspunkt sammenstilles data fra stasjoner og modeller med hendelser og feltobservasjoner.

Statens vegvesen og Jernbaneverket har i samarbeid med NVE og met.no fremstilt ulike fareindekser basert på griddede vær- og snødata fra senorge.no. Fareindeksene er basert på statistiske sammenhenger og bruk av terskelverdier for ulike kombinasjoner av parametere. xGeo innholder produksjon av data og formidling av resultater som kommer ut av dette samarbeidet.

xGeo er normalt tilgjengelig for alle og inneholder svært mange typer data – både historiske observasjoner og modellkjøringer, samt prognoser og sanntidsdata.

regObs-logo

Eksempler på kartlag i NVE Atlas

Farekart

Flomsonekart
Flomutsatte områder. 10- til 1000-års flom og klimasone.

Skredfaresone - snøskred og jordskred
Faresonekartlegging av skred i bratt terreng for utvalgte områder

 

Aktsomhetskart

Iskart

Svekket is
Svekket is i vann og elv på grunn av kraftutbygging.

Snø- og steinskred
Snø- og steinskredutsatte områder

Snøskred
Snøskredutsatte områder

Snøskredområder - forsvaret
Forsvarets snøskredkart

Skredhendelser
Database med skredhendelser i Norge

Kvikkleire
Kartlagte soner med fare for kvikkleireskred

Jord- og flomskred
Jord- og flomskredkart - nytt!

Steinsprang
Steinsprangutsatte områder