Vannføringsprognoser

NVE utarbeider landsdekkende vannføringsprognoser hver dag.

Prognosene bygger på hydrologiske modeller og viser gjennomsnitt for oppgitt døgn. Kartene oppdateres flere ganger pr. døgn.

Kartene ”Vannføringsprognose” er basert på modellert vannføring, som er beregnet på grunnlag av meteorologiske prognoser for 24 timer fra kl 06UTC for oppgitt døgn.

Kartet ”Vannføringstilstand” er basert på ukontrollerte sanntidsdata for vannføring for oppgitt døgn (fram til oppdateringstidspunktet) og kan inneholde feil..

Kartene ”Tendens i vannføring” er basert på modellberegninger.

Vannføringen beskrives som liten, normal eller stor i forhold til det som er normalt for årstiden. Inndelingen i "liten", "normal" og "stor" som NVE benytter er slik: Hvis registrering er foretatt på samme dag i en periode på 20 år, vil de fem minste vannføringene komme i kategorien ”liten”, de fem største vannføringene vil komme i kategorien ”stor”, mens de ti vannføringene i midten vil bli betegnet som ”normal”.