Om jordskredvarslingen

Jordskredvarslingen informerer om regional fare for jordskred, flomskred og mindre utglidinger i løsmasser, samt sørpeskred.

 Jordskredvarslingen varsler ikke fare for fjellskred, steinskred eller steinsprang. Det varsles heller ikke fare for kvikkleireskred og leirskred, ettersom denne typen skred er utløst av erosjon over tid eller aktivitet som for eksempel deponering av masse, grave- og sprengningsarbeid.

En vurdering av situasjonen utarbeides minst to ganger daglig (før kl. 11:00 og før kl. 15:30) og inneholder en prognose for de neste tre dagene. Prognosen gjelder fra kl 06 den dagen varselet utarbeides og til kl 06 dagen etter.

Varsel oppdateres oftere ved behov.

Beredskap og sikkerhet

Varsling av jordskredfare legger grunnlag for beredskap og sikkerhet. Å avgjøre om det er behov for tiltak ved varsel om økt aktsomhetsnivå for jordskred tilligger lokale beredskapsmyndigheter, og inngår ikke som en del av varslingen.
Målgruppen for jordskredvarslingen er dermed i utgangspunktet lokale og regionale beredskapsmyndigheter (Fylkesmannen, politi, kommuner, Statens vegvesen og Jernbaneverket) samt allmennheten.

Jordskredvarslet er et viktig hjelpemiddel for å vurdere aktuell skredfare og skredtype, men det er ikke en fasit. Det utarbeides komplette varsel basert på en firetrinns aktsomhetsnivåskala for alle fylker i hele landet.

Jordskredvarslingen leverer så god beskrivelse av skredfaren som mulig med de ressurser som er avsatt til oppgaven. Vær, hydrologiske forhold (snø, vann, frost) og terreng kan variere mye lokalt.

 

Pionérarbeid

Oppbyggingen av en nasjonal varslingstjeneste for jordskredfare et er pionérarbeid. Norge er et av de første land i verden som utvikler en slik operativ tjeneste.

I 2010 begynte NVE arbeidet med å etablere jordskredvarslingstjenesten. Formålet er å avdekke potensielt farlige hydrometeorologiske situasjoner som kan føre til jordskred, flomskred, utglidninger og sørpeskred, samt å varsle lokale beredskapsmyndigheter og publikum. Skredfarevurderingen baserer seg på analyse av: a) daglige meteorologiske og hydrologiske observasjoner og prognoser; b) hydrometeorologisk indeks basert på terskelverdier, prognosert vanntilførsel (regn og snøsmelting), vannmetning i jorda, tele og grunnvannstilstand, c) observert grunnvannstand og vannføring og d) analyse av historisk skredaktivitet. Fra Januar 2013 inngikk også parametere for vurdering av sørpeskred. Disse er bl.a prognosert vanntilførsel, temperatur, snødybde og tele i bakken, samt observasjoner av lagdeling i snøen. Sørpeskredfare vurderes i samarbeid med snøskredvarslinga.

I 2012 startet jordskredvarslingsgruppa i NVE å teste tjenesten, i samarbeid med Meteorologisk Institutt (MET), Statens Vegvesen (SVV) og Jernbaneverket ( JBV). Hver arbeidsdag ble det gjort en vurdering av jordskredfaren i hele landet og det ble utarbeidet et epostvarsel som ble distribuert til interne og eksterne mottakere (SVV, JBV, met.no, NGU etc.) som fungerte som et testpanel. I slutten av februar 2013 gikk jordskredvarslingen over i operativ modus med vakt alle årets dager og en vurdering blir gjort både morgen og kveld.

Jordskredvarslingen når du best på e-post jordskredvarsling@nve.no eller telefon 400 28 777 (i arbeidstiden 08:00 - 21:00).