Om flomvarslingen

Flomvarslingen vurderer den hydrologiske situasjonen i hele landet, og utarbeider vannføringsprognoser og flomvarsler som beskriver aktsomhetsnivå på regionalt nivå (vassdrag, fylke og/eller gruppe av kommune).

Tjenesten er operativ hver dag, hele året.

Dersom vi vurderer at det er fare for flom, publiseres også flomvarslene her. Regionale og lokale beredskapsmyndigheter mottar i tillegg flomvarslene på e-post.

Vi gir informasjon om situasjonen og forventet utvikling under en flom, slik at situasjonen kan håndteres best mulig lokalt.

Beredskap og sikkerhet

NVE har en sentral rolle i landets flom- og skredberedskap. NVE har ansvaret for den nasjonale flomvarslingstjenesten og har døgnkontinuerlig beredskapstelefon for flom- og skredsituasjoner.

Målgruppen for flomvarslinga er i utgangspunktet lokale og regionale beredskapsmyndigheter (Fylkesmannen, politi, kommuner, Statens vegvesen og Jernbaneverket) samt allmennheten. Det er de lokale beredskapsmyndighetene som skal avgjøre om det er behov for tiltak ved økt aktsomhetsnivå for flom. Dette inngår ikke som en del av varslinga, men må vurderes av de som har kunnskap om lokale forhold som skadepotensial, kunnskap om tidligere flomhendelser og flomsonekart der det finnes.

NVEs regionkontor kan bistå det regionale og lokale beredskapsapparat i en beredskapssituasjon.

Et flomvarsel er et viktig hjelpemiddel for å vurdere aktuell flomfare. Det publiseres flomvarsel på www.varsom.no basert på en firetrinns aktsomhetsnivåskala for alle fylker i hele landet.

Flomvarslingstjenestens vakttelefon:

404 36 000, kl. 08.00 - 21.00 (ikke sms)

flomvarsling@nve.no

I en beredskapssituasjon vil NVEs regionkontor ved behov bistå berørte kommuner, fylkesmannens beredskapsorganisasjon og politi, som er ansvarlige for den lokale/regionale krisehåndteringen og for å iverksette tiltak.