Om flomvarslingen og jordskredvarslingen

Flomvarslingen utarbeider vannføringsprognoser og flomvarsler på regionalt nivå.

Jordskredvarslingen informerer om regional fare for jordskred, flomskred og sørpeskred.

En vurdering av situasjonen utarbeides minst to ganger daglig (før kl. 11:00 og før kl. 15:30) og inneholder en prognose for de neste tre dagene. Prognosen gjelder fra kl 07 den dagen varselet utarbeides og til kl 07 dagen etter (Kl. 08 til 08 sommertid).

Varsel, beredskap og sikkerhet

NVE har en sentral rolle i landets flom- og skredberedskap. NVE har ansvaret for den nasjonale jordskred- og flomvarslingstjenesten og har beredskapstelefon for flom- og skredsituasjoner.

Et flomvarsel er et viktig hjelpemiddel for å vurdere aktuell flomfare. Vi gir informasjon om situasjonen og forventet utvikling under en flom, slik at situasjonen kan håndteres best mulig lokalt.

Flomvarslene er basert på en firetrinns aktsomhetsnivåskala for alle fylker i hele landet. Flomvarselet gir en regional oversikt over områder og vassdrag med fare for flom, gitt de hydrologiske og meteorologiske forholdene dag for dag.

Jordskredvarselet er et viktig hjelpemiddel for å vurdere aktuell skredfare og skredtype. Varslene er regionale og basert på en firetrinns aktsomhetsnivåskala, for alle fylker i hele landet. Jordskredvarslingen leverer så god beskrivelse av skredfaren som mulig med de ressurser som er avsatt til oppgaven. Vær, hydrologiske forhold (snø, vann, frost) og terreng kan variere mye lokalt.

Det er de lokale beredskapsmyndighetene som skal avgjøre om det er behov for tiltak ved økt aktsomhetsnivå for flom og jordskred. Dette inngår ikke som en del av varslingen, men må vurderes av de som har kunnskap om lokale forhold som skadepotensial og om tidligere hendelser. For områder man har flomsonekart eller aktsomhetskart for skred, må dette benyttes i planlegging og beredskap. Oversikt og tilgang til slike kart finner du her på varsom.no eller på nve.no.

NVEs regionkontor kan bistå det regionale og lokale beredskapsapparat i en beredskapssituasjon. 

 

Varslingsrommet for flom- og jordskredfare på NVEs hovedkontor i Oslo. Foto: NVE.

 

Jordskredvarslingen i Norge – et pionérarbeid

Oppbyggingen av en nasjonal varslingstjeneste for jordskredfare et er pionérarbeid. Norge er et av de første land i verden som utvikler en slik operativ tjeneste.

I 2010 begynte NVE arbeidet med å etablere jordskredvarslingstjenesten. Formålet er å avdekke potensielt farlige hydrometeorologiske situasjoner som kan føre til jordskred, flomskred og sørpeskred, samt å varsle lokale beredskapsmyndigheter og publikum. Skredfarevurderingen baserer seg på analyse av: a) daglige meteorologiske og hydrologiske observasjoner og prognoser; b) hydrometeorologisk indeks basert på terskelverdier, prognosert vanntilførsel (regn og snøsmelting), vannmetning i jorda, tele og grunnvannstilstand, c) observert grunnvannstand og vannføring og d) analyse av historisk skredaktivitet. Fra januar 2013 inngikk også parametere for vurdering av sørpeskred. Disse er blant annet prognosert vanntilførsel, temperatur, snødybde og tele i bakken, samt observasjoner av lagdeling i snøen. Sørpeskredfare vurderes i samarbeid med snøskredvarslingen.

I 2012 startet jordskredvarslingsgruppa i NVE å teste tjenesten, i samarbeid med Meteorologisk Institutt (MET), Statens Vegvesen (SVV) og Jernbaneverket (JBV). Hver arbeidsdag ble det gjort en vurdering av jordskredfaren i hele landet og det ble utarbeidet et epostvarsel som ble distribuert til interne og eksterne mottakere (SVV, JBV, met.no, NGU etc.) som fungerte som et testpanel. I oktober 2013 gikk jordskredvarslingen over i operativ modus med vakt alle årets dager og en vurdering blir gjort både morgen og kveld, og varsom.no ble tatt i bruk.

 

Pressebilder, flom- og jordskredvakter

Astrid Vatne (flomvakt)

Aldo Dyrvik (jordskredvakt)

Anne Fleig (flom- og jordskredvakt)

Ann-Live Øye Leine (flom- og jordskredvakt)

Delia Welle Kejo (jordskredvakt)

Elin Langsholt (flomvakt)

Elise Trondsen (flomvakt)

Erik Holmqvist (flomvakt)

Graziella Devoli (jordskredvakt)

Heidi Bache Stranden (flomvakt)

Heidi Grønsten (jordskredvakt)

Hervé Colleuille (jordskredvakt)

Ingeborg Kleivane Krøgli (flom- og jordskredvakt)

Inger Karin Engen (flomvakt)

Knut Ola Aamodt (flomvakt)

Kristian Strand Nortun (flomvakt)

Lene Lundgren Kristensen - SVV (jordskredvakt)

Mads-Peter Dahl (jordskredvakt)

Martine Frekhaug - SVV (jordskredvakt)

Monica Sund (jordskredvakt)

Per Alve Glad (flom- og jordskredvakt)

Péter Borsányi (flomvakt)

Solveig Kosberg (jordskredvakt)

Søren Nykjær Boje (jordskredvakt)

Thomas Væringstad (flomvakt)

Tommy Skårholen (flomvakt)

Tuomo Saloranta (flom- og jordskredvakt)

Flomvarslingens vakttelefon:

404 36 000, kl. 08.00 - 21.00 (ikke sms)

flomvarsling@nve.no

 

Jordskredvarslingens vakttelefon: 

400 28 777, kl 08.00 - 21.00 (ikke sms)

jordskredvarsling@nve.no

 

I en beredskapssituasjon vil NVEs regionkontor ved behov bistå berørte kommuner, fylkesmannens beredskapsorganisasjon og politi, som er ansvarlige for den lokale/regionale krisehåndteringen og for å iverksette tiltak.

 

...varsler ikke fare for fjellskred, steinskred eller steinsprang. Det varsles heller ikke fare for kvikkleireskred og leirskred, ettersom denne typen skred er utløst av erosjon over tid eller aktivitet som for eksempel deponering av masse, grave- og sprengningsarbeid.

Samarbeidspartnere

Flomvarslingen og jordskredvarslingen er en viktig del av Norges samfunnssikkerhet. NVE har ansvar for disse tjenestene, som er et samarbeid mellom: