Hva kan du gjøre for å forebygge skader når det er flom- og jordskredfare?

Gode forberedelser er viktig for å redusere risiko for skader! Hva kan du gjøre for å forberede deg til en mulig storflom og en periode med jordskredfare.

 • Følg med på oppdaterte sanntidsdata og prognoser på varslingsportal om naturfare varsom.no og værtjenesten yr.no.
 • Følg med på nyhetssendinger og meldinger fra lokale myndigheter (kommune og fylkesmann sine websider). Ved stor hendelse kan det bli iverksatt tiltak fra myndighetene.
 • For info om stengte veger, ring vegtrafikksentralen på tlf.177 eller se trafikkmeldinger i kart.
 • Kriseinfo samler informasjon i kriseperioder: Kriseinfo.no

 • Vi fraråder å oppholde deg nær elver og bekker med stor vannføring. 
 • Husk at elva du krysser i dag, kan være ganske mye større når du skal tilbake.
 • Ikke kjør båter i elver med flomvannføring. Du kan støte på trær, rundballer og løse gjenstander som har blitt tatt av flomvannet.
 • Unngå å kjøre bil når du ikke trenger det i områder med rødt og oransje varsel. Veier kan stenges pga. flom og jordskred.
 • Hold deg unna bratte skråninger med løsmasser, og elver og bekker med stor vannføring, fordi erosjon langs elve- og bekkeløp kan utløse skred.

 • Sikre og flytte verdier bort fra utsatte steder (bil, campingvogn, båt, løse gjenstander i hagen).
 • Er det fare for vann kan komme inn i kjeller, garasje, første etasje, bør gjenstander flyttes opp fra gulvet.
 • Hold dører og vinduer til kjeller lukket. Dekk til med sandsekker om nødvendig.
 • Ta ut sikringer for elektrisk anlegg for den etasjen som er oversvømt.

 • Kontakt kommunen hvis du har behov for akutt hjelp ved flomfare eller skredfare mot huset ditt.
 • NVEs regionkontor kan bistå lokalt og regionalt beredskapsansvarlige med faglig råd og ressurser i krise- og beredskapssituasjoner.
 • Kommunen, fylkesmannen og nødetatene er ansvarlige for den lokale/regionale krisehåndteringen og for å iverksette tiltak som flytting, evakuering, innhenting av faglig bistand, tekniske undersøkelser, og eventuelle fysiske tiltak.

Hjelp varslingstjenestene til å bli enda bedre. Vi trenger å vite mest mulig om hva som skjer ute. Send oss bilder av flom, skredhendelser og skader ved å bruke www.regObs.no  eller sende en e-post til: flom-jordskredvarsling@nve.no

Planlegging

• Sjekk kummer og sluk.
• Fjern snø og is fra avløpsveier og sluk.
• Finn ut hvor vannet selv vil gå, det vil alltid gå til det laveste punktet.
• Gå sammen med naboer og legg en plan. «Adopter» et kumlokk, og følg det opp ved å fjerne kvister, gjenstander, grus og sand, is og snø som kan hindre vannet i å renne fritt.
• Abonner på flom- og jordskredvarsel på abonner.varsom.no. Det er gratis og fleksibelt.

Sikring

• Rydd i hus, kjeller og garasje, der du tror at det er fare for at vannet kan komme inn.
• Kjøp inn sandsekker, fyll de trekvart fulle, ikke helt fulle.
• Lag dreneringskanaler.
• Vurder ekstern hjelp.
• Ring forsikringsselskapet, få råd og sjekk hva de dekker.
• Du kan også lese deg opp på NVE.no/flaum-og-skred.

• Forbered deg å måtte flytte dine verdisaker ut fra kjelleren og evt. skaffe deg en pumpe. 
• Har du båt, biler, campingvogn eller andre verdisaker i nærheten av elver, innsjøer og bekker, forbered deg på å måtte flytte dem på et mindre utsatt område.
• Husk at løse gjenstander skal sikres: Rydd hagen for møbler, løse materialer, grill og gjenstander som kan bli tatt av flomvannet og være en fare for endre. 
• Bønder oppfordres å flytte tidlig rundballer bort fra områder som kan oversvømmes.
• Forbered deg å kunne tette dører og vinduer til kjeller for vann. 
• Avtal med naboer eller venner om å foreta tiltak og holde øye med huset ditt dersom du skal på ferie.

• Alle kan bidra for at bekker, veigrøfter, kulverter, rister er åpne og ikke går tett. Fjern store kvister, gjenstander, grus og sand, is og snø som kan hindre vannet i å renne fritt.
• Se til at nærliggende bekker ikke er demmet opp av hageavfall eller andre gjenstander. Flytt dem til et sted hvor de ikke kan bli tatt av vannet.
• Adopter en kum, en rist og/eller en bekk i nærheten av hvor du bor. Med dette kan du bidra å redusere skader på din og naboene sine eiendom.

• Husk at du har et eget ansvar for å sikre deg ved utfall av strøm, drikkevann, internett, telefon og stengte veier etc. som kan forekomme ved flom og skredhendelser.
• Du finner flere tips på DSBs sin nettside www.sikkerhverdag.no.

Til beredskapsaktører

Planlegging

Kommunene, Statens vegvesen, Bane NOR skal sørge for å rense avløpveier for is, snø, søppel, grus og sand slik at vannet kan renne uten hinder.

Kommune oppfordres å ta en gjennomgang av sin egen risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) og beredskapsplan, hvor det blant annet er beskrevet hvordan de skal håndtere flom og skredfare.

Kartlegg tilgjengelige ressurser i kommunen for håndtering av flom og jordskred: Tilgjengelig personell, maskiner, sandsekker, pumper og sambandsutstyr.

Kommunene må innhente opplysninger om tidligere flomskader og flom/skredproblemer, være kjent med og kunne bruke eksisterende flomsonekart og andre faresonekart for sin kommune.

Ansvar

Regulantene har ansvar for å manøvrere aktivt for å begrense flomskader. Dette kan skje innenfor manøvreringsreglement, ved avvik fra manøvreringsreglement etter tillatelse, eller som pålegg fra NVE. Regulantene skal ha planer for håndtering av store flommer i sine beredskapsplaner.

Alle infrastruktureiere som Statens vegvesen, Bane NOR, kraftselskap og andre private selskap har et ansvar for å drive forebyggende arbeid for å motvirke skader som følge av flom eller skred.