Aktsomhetsnivåer for flom

Aktsomhetsnivå rødt (4)

 

Flomstørrelse og skadeomfang

Vannføring/vannstand som kan medføre omfattende oversvømmelser og flomskader på bebyggelse og infrastruktur i store deler av varslingsområdet.


 

Aktsomhetsnivå oransje (3)

 

 

Flomstørrelse og skadeomfang

Vannføring/vannstand som kan medføre omfattende oversvømmelser og flomskader på utsatte steder.


 

Aktsomhetsnivå gult (2)

 

 

Flomstørrelse og skadeomfang

Minst et av følgende tilfeller:

 • Fare for lokale oversvømmelser og/eller erosjonsskader pga. raskt økende vannføring i bekker/småelver, isgang, is i bekke-/elveløp, tele etc.
 • Spesielt stor vannføring/vannstand for årstiden.
 • Det ventes vannføring tett oppunder oransje nivå.

Det kan forekomme store flomskader og problemer lokalt.


 

Aktsomhetsnivå grønt (1)

 

Flomstørrelse og skadeomfang

Ingen spesiell fare.


 

Ikke vurdert

 

 

Råd knyttet til aktsomhetsnivåene:

Aktsomhetsnivå rødt (4)

 • Dette er en ekstrem hendelse. Det anbefales at både kommune, Fylkesmannen og andre beredskapsaktører er i beredskap. Følg med på oppdateringer på varsom.no. Dette nivået innebærer store flommer som forekommer sjelden, som kan medføre oversvømmelse og betydelige erosjonsskader i store deler av varslingsområdet, med alvorlige konsekvenser for bebyggelse og infrastruktur.
 • Aktsomhetsnivå rødt (4) forekommer sjelden.

Aktsomhetsnivå oransje (3)

 • Det anbefales at kommune, Fylkesmannen og andre beredskapsaktører iverksetter beredskap og utfører forebyggende tiltak. Følg med på oppdateringer på varsom.no.
 • Bebyggelse og infrastruktur nær vassdrag er spesielt utsatt. Sjekk flomsonekart for kommunen dersom det finnes. 
 • Beredskapsmyndighetene må være forberedt på at også bebyggelse og infrastruktur for øvrig kan bli utsatt for alvorlige hendelser.

Aktsomhetsnivå gult (2)

 • Det anbefales at lokale beredskapsaktører (kommunen) følger med på oppdateringer på varsom.no og vurderer behov for beredskap. Vær oppmerksom på værforhold og følg med på værprognoser.
 • Sikre og flytte verdier i utsatte områder.
 • Forebyggende tiltak som rensing av dreneringsveier i spesielt utsatte områder anbefales i forkant. 
 • Vær spesielt oppmerksom på områder i kommunen som erfaringsmessig får problemer når det er flom. 
 • Det kan forekomme store flomskader lokalt på grunn av spesielt intens nedbør og/eller snøsmelting. Is og tele kan forsterke dette.

Aktsomhetsnivå grønt (1)

 • Generelt trygge forhold.