Aktsomhetsnivåer for flom- og jordskredvarsling

Aktsomhetsnivå rødt (4)

 

Ekstrem situasjon som forekommer svært sjelden, krever tett oppfølging og kan medføre store skader.

 • Svært mange skredhendelser; flere kan få store konsekvenser.
 • Omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på bebyggelse og infrastruktur. Gjentaksintervallet er mer enn 50 år.

 

Aktsomhetsnivå oransje (3)

 

 

Alvorlig situasjon som forekommer sjelden, krever beredskapsmessige forberedelser og kan medføre alvorlige skader.

 • Mange skredhendelser; noen kan få store konsekvenser.
 • Omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på utsatte steder. Gjentaksintervallet er mer enn 5 år.

 

Aktsomhetsnivå gult (2)

 

 

Utfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt.

 • Noen skredhendelser; enkelte store hendelser kan forekomme.
 • Lokale oversvømmelser og/eller erosjonsskader pga. raskt økende vannføring i bekker/småelver, isgang, is i bekke-/elveløp, tele etc.
 • Spesielt stor vannføring/vannstand i forhold til hva som er normalt for årstiden.
 • Vannføring tett oppunder oransje nivå. 

 

Aktsomhetsnivå grønt (1)

 

Generelt trygge forhold.

 


 

Vær oppmerksom på:
- at skadeomfanget er relatert til en kombinasjon av sårbarhet (dvs. infrastruktur og øvrig skadepotensial) i varslingsområdet og varslingsnivå – ikke til varslingsnivået alene.
- at flom- og jordskredvarsler kan være gyldige for ulike områder selv om de er utstedt for samme tidsperiode
- at flom- og jordskredvarsler kan ha ulike varighet/gyldighetstid selv om det er varslet for samme områder

Tiltak og råd

 • Abonner på varsel fra varsom.no.
 • Hold deg oppdatert om utviklingen av været og den hydrologiske situasjonen. Følg med på værprognoser og værradar, samt oppdateringer og hjelpemidler på varsom.no 
 • Sikre og flytte verdier bort fra utsatte områder (bil, campingvogn langs elver og bekker) og utsatte steder (kjeller)
 • Hold vannveier og avløpsrør fri for snø/is, sedimenter, søppel, kvist og løv
 • Hold deg unna elver/bekker med stor vannføring og bratte skråninger
 • Kommune, Fylkesmannen og andre beredskapsaktører skal vurdere fortløpende behov for beredskap og forebyggende tiltak. Beredskapsmyndigheter må være forberedt på at også bebyggelse og infrastruktur for øvrig kan bli utsatt for alvorlige hendelser både på oransje og rødt; i enkelte, sjeldne tilfelle også på gult nivå.
 • Les mer om forebygging av skader ved flom- og jordskredfare her.

 


 

Et flomvarsel indikerer fare for flom i elver og sjøer: 

 • Oversvømmelser langs sjøer og elveløp i relativt flatt terreng/landskap
 • Erosjonsskader langs elveløp, som blant annet kan medføre undergraving og at elver tar nye løp

Et jordskredvarsel indikerer fare for jord-, sørpe- og/eller flomskred:

 • Jordskred: Utglidninger og rask bevegelse av vannmettet jord i bratte skråninger 
 • Flomskred: En flom av vann, jord og stein i bratte bekkeløp. Vann på avveie i bratt terreng som kan medføre bekkeløpsendring.
 • Sørpeskred: En strøm av vannmettet snø. Denne skredtypen utløses i slakt terreng og kan deretter følge bekkeløp og bratte skråninger.
 • Ved jord- og flomskredfare er det også økt fare for vannutløste steinsprang

Kvikkleireskred og enkelte leirskred skyldes prosesser med svært treg responstid eller menneskelig aktivitet og inngår ikke i jordskredvarslingen.

Et varsel om kraftige regnbyger (styrtregn) fra Meteorologisk institutt, utarbeidet i samarbeid med NVE, indikerer stedvis og kortvarig fare for:

Vann på avveie, overvann i tettbebygde områder, lokale oversvømmelser, lokal styrtflom med erosjonsskader, flomskred, jordskred der regnbyger treffer.