Om fjellskredovervåkingen

NVE har ansvar for den nasjonale kartleggingen av skredområder. Ett av ansvarsområdene er kartlegging og overvåking av ustabile fjellparti med fare for fjellskred.

Fjellskred er utrasing av store fjellvolum, fra 100 000 til flere millioner m3. Historisk sett er det to til tre store fjellskredulykker hvert århundre i Norge. De fleste ulykkene har skjedd ved at skredene har utviklet flodbølger. Best kjent er hendelsene i Loen i Sogn og Fjordane i 1905 og 1936, og i Tafjorden i Møre og Romsdal i 1934.

Kartleggingen av ustabile fjell som kan utvikle fjellskred danner grunnlaget for å vurdere behovet for beredskap.

De ustabile fjellpartiene klassifiseres i tre risikonivåer – høy, moderat og lav. De med høy risiko underlegges kontinuerlig overvåking med tilhørende beredskap (i regi av kommuner, politi, Fylkesmannen m.fl.), mens de med moderat risiko underlegges periodisk overvåking. De med lav risiko har ingen behov for oppfølging.

Beredskap mot fjellskred bygger på erfaringer fra Norge og andre land med lav jordskjelvaktivitet, viser at fjellskredene varsler seg selv gjennom langvarige (ofte over flere hundre år), sakte bevegelser som øker forut for et skred. Ved å overvåke disse bevegelsene, kan det i god tid varsles når slike skred er under utvikling, og politiet evakuerer de som befinner seg i faresonen.

Overvåkingen skjer i «sann tid» ved hjelp av flere typer instrumenter: Strekkstag, laser, GPS, totalstasjon, elektroniske vinkelmålere, borehullsensorer, seismiske sensorer, bakkebasert radar, radar fra satellitt, web-kamera og værstasjoner. Hvert fjellparti er overvåket av tre eller flere, uavhengige målesystem. Måledataene blir fortløpende evaluert av en vakthavende geolog, mens teknisk vakt kontrollerer målesystemene og tilhørende infrastruktur (energiforsyning, signaloverføring m.m.).

 

Syv ustabile fjellparti er i dag kategorisert som høyrisikoobjekt, og overvåkes døgnkontinuerlig.

Troms:

 

Møre og Romsdal

 

Sogn og Fjordane

Fjellpartier som utgjør mindre risiko overvåkes med periodiske målinger.

Kart over høyrisikoobjektene i Norge. Kilde: Norge digitalt.

Trykk for større versjon

Et fjellskred er utrasing av store fjellvolum, fra 100 000 til flere millioner m3. Historisk sett er det to til tre store fjellskredulykker hvert århundre i Norge. Best kjent er hendelsene i Loen i Sogn og Fjordane i 1905 og 1936, og i Tafjorden i Møre og Romsdal i 1934.

Overvåkingen skjer i sann tid ved hjelp av flere typer instrumenter: Strekkstag, laser, GPS, totalstasjon, elektroniske vinkelmålere, borehullsensorer, seismiske sensorer, bakkebasert radar (GB-InSAR), radar fra satellitt (SB-InSAR), web-kamera og værstasjoner. Hvert fjellparti er overvåket av tre eller flere, uavhengige målesystem. Måledataene blir fortløpende evaluert av en vakthavende geolog, mens teknisk vakt kontrollerer målesystemene og tilhørende infrastruktur (energiforsyning, signaloverføring m.m.).

I områder med lav jordskjelvaktivitet, som er tilfelle i Norge, utvikler fjellskredene langvarige forstadier (ofte over flere hundre år) med sakte bevegelser, typisk noen cm pr år. Noen ganger øker bevegelsene betydelig, og ender i en kollaps av fjellsiden (ofte med skred). Hvis fjellets bevegelser øker i hastighet, og går over definerte terskelverdier vil NVE varsle høyere farenivå til beredskapsaktørene.

Varslingstiden for et fjellskred skal ikke være kortere enn 72 timer, og evakueringstiden skal være på maksimum 12 timer. Veier og jernbane innenfor en evakueringssone vil bli stengt, dette gjelder også sjøområder utsatt for flodbølger. Det er politiet som er ansvarlig for evakueringen.

Du bruker informasjonen på eget ansvar. NVE tar forbehold om at det kan forekomme trykkfeil og mangler. NVEs vurdering av farenivå er basert på tilgjengelige måledata, observasjoner, meteorologiske data og gjelder for hvert høyrisikoobjekt. Du tilpasser egen risiko i utsatte områder ved å velge når, hvor og hvordan du ferdes.

Fjellskredovervåkingen (vakthavende geolog) når du best på e-post geosvf@nve.no eller på telefon 474 55 454 (ikke sms).

For spørsmål om fjellskredovervåkingen kan du kontakte ansvarlig seksjonssjef Lars Harald Blikra på telefon 46 41 11 48 eller på mail: lab@nve.no.

Fjellskredovervåkingen i Norge på Facebook.